METODIKA VÝUČBY

Metodika

Prečo uprednostňujeme formy klasickej výúčby?

Naše skúsenosti hovoria, že

KAŽDÝ ČLOVEK SA DOKÁŽE NAUČIŤ CUDZÍ JAZYK, AK
si zodpovedal otázku, prečo chce daný jazyk študovať a na čo ho bude potrebovať, je ochotný stať sa partnerom, ktorý má vôľu a chuť robiť niečo pre seba a neváha investovať svoj čas, pravidelnosť, svedomitosť a predovšetkým vytrvalosť na dosiahnutie vytýčeného cieľa.

PRAVIDLÁ NÁS ZDANLIVO OBMEDZUJÚ, ALE ICH ZNALOSŤ ROBIA UČENIE JEDNODUCHŠÍM A ÚČINNEJŠIM
dôsledné opakovanie slovnej zásoby v kombinácii s aplikáciou gramatických pravidiel v praxi uvedie študenta do systému, ktorý dáva zmysel a uľahčí mu schopnosť aktívnej komunikácie. Rozmanité „zázračné“ metódy, ktoré garantujú získanie vedomostí s vynaložením minimálneho úsilia zo strany študujúcich, vo vačšine prípadov neprinášajú očakávané výsledky. Učenie sa čomukoľvek je dlhodobý proces, ktorý stráca efekt, akonáhle uberieme na jeho intenzite či skrátime dĺžku jeho trvania.

PRÍTOMNOSŤ MATERINSKÉHO JAZYKA NA HODINÁCH CUDZOJAZYČNEJ VÝUČBY
je síce obmedzená, ale nevylučujume jeho používanie pri vysvetľovaní komplikovanejších lexikálnych alebo gramatických javov.

IT TECHNOLÓGIE SÚ UŽITOČNÝM DOPLNKOM FORIEM KLASICEJ VÝUČBY
osvedčené formy klasicej výučby, opierajúce sa o osobnosť učiteľa a požiadaviek študentov, účinne kombinujeme s modernou metodológiou blended learning (kombinované štúdium), ktorá je založená na on-line prístupe k učebným materiálom. Interaktívny CD ROM tvorí súčasť učebných materiálov, ktoré používame v našich kurzoch. Výhodou tohto materiálu je, že môžete študovať v čase, ktorý Vám vyhovuje, na mieste, kde sa cítite príjemne a tempom, ktoré si sami určíte.

ZANIETENÝ UČITEĽ JE NENAHRADITEĽNÝ
v procese vzdelávania. Osobným príkladom a odovzdávaním svojich skúseností vedie poslucháčov k dosiahnutiu optimálnych študijných výsledkov.

PhDr. Brigita Wallová,
lektorka anglického jazyka, Jazyková škola ACTIVE.