LEKTORI


PhDr. Brigita Wallová

Absolventka Filozofickej fakulty UPJŠ V Prešove, študijnej aprobácie anglický - slovenský jazyk. Po ukončení štúdií pôsobila na Ľudovej škole jazykov v Košiciach, na Gymnáziu Kováčska 30 v Košiciach, neskôr na Strednej zdravotníckej škole v Košiciach, ako učiteľka anglického jazyka.
V roku 1990 založila súkromné jazykové štúdio Active, kde pôsobí dodnes ako manažérka pre študijno - organizačné záležitosti a lektorka pre jazyk anglický. Počas svojej pedagogickej praxe absolvovala 3 študijné pobyty vo Veľkej Británii - Bell School of Languages Cambridge, International Project Centre Exeter a Bell International Londýn, ktoré boli zamerané na ďalšie vzdelávanie pedagogóv pôsobiacich v cudzojazyčnej výučbe.
V rokoch 2005-2007 bola koordinátorom medzinárodného vzdelávacieho projektu s názvom Weblogs for Senior Learners, ktorý sa realizoval v rámci programu SOCRATES Grundtvig II a v rokoch 2014 - 2016 v rámci medzinárodnej spolupráce ERASMUS+ bol partnerom v projekte Methodology for Informal Labour Market Language Learning for Immigrants and Low - Skilled Citizens, Including 50+ Adults.PhDr. Darina Hornáčková

Absolventka Filozofickej fakulty UPJŠ v odbore anglický - slovenský - ruský jazyk.
Dlhodobo pôsobila na Gymnáziu Šrobárova v Košiciach, jeden školský rok v USA ako Fulbright Exchange Teacher na Como Senior High School v St.Paul, Minnesota.
Absolvovala 4 študijné pobyty vo Veľkej Británii a niekoľko študijných pobytov v USA (Mobil Alabama, Pacifica California, Worcester a Northamptom, Massachusetts).
Od roku 1994 pôsobila ako odborná asistentka na Podnikovohospodárskej fakulte v Košiciach, ktorá patrí k Ekonomickej univerzite v Bratislave. Má mnohoročné skúsenosti s prácou s cudzincami. Popri zamestnaní sa od roku 1993 špecializuje na výučbu slovenského jazyka pre cudzincov a na výučbu obchodnej angličtiny.PhDr. Monika Scholczová

Absolventka Filozofickej fakulty UPJŠ v odbore anglický – nemecký jazyk. Pôsobila na rôznych typoch stredných škôl.
Jeden semester študovala v Nemecku, v Jene, absolvovala študijný pobyt pre Teaching English Young Learners v Nórsku a jazykové kurzy v Nemecku.
V jazykovom štúdiu ACTIVE vedie kurzy zamerané na prípravu na maturitné skúšky, jazyk nemecký, ako aj kurzy pre dospelých – príprava na prácu v zahraničí ako napr. kuchár – čašník, zdravotných sestier a opatrovateliek.
Pôsobí naďalej ako stredoškolský profesor.JUDr. Margita Čeplíková, CSc.

1983-absolventka Právnickej fakulty UPJŠ v Košiciach, získanie akademického titulu JUDr.
1983-1989 študijný pobyt a interná ašpirantúra na Katedre teórie a dejín štátu a práva, Právnická fakulta, UPJŠ v Košiciach
1989-1993 odborná pracovníčka Historického odboru Východoslovenského múzea v Košiciach
1993- získanie vedeckej hodnosti kandidáta právnych vied v odbore dejiny štátu a práva na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave
1993-2009 odborná asistentka Katedry teórie štátu a práva, Právnická fakulta UPJŠ v Košiciach
- od roku 2009 pôsobí ako podnikateľka v oblasti mimoškolskej vzdelávacej činnosti - lektorka kurzov rétoriky

Štúdium v zahraničí:
- študijný pobyt na Právnickej fakulte Univerzity Karlovej v Prahe (2001)
- študijné štipendijné pobyty na Fakulte kultúrnych a sociálnych vied Univerzity Bayreuth, Spolková republika Nemecko (2002-2004)

Doterajšia pedagogická činnosť:
- výučba na Právnickej fakulte UPJŠ v Košiciach - garant predmetov Sociológia práva, Rétorika pre právnikov, Štát, cirkvi a právo na Slovensku (História a súčasnosť)

Vybrané publikácie:
monografie:
1. "Štát, cirkvi a právo na Slovensku. História a súčasnosť." UPJŠ, Právnická fakulta, Košice, 2005, počet strán: 192, ISBN 80-7097-586-5
2. "Konfesné právo v Slovenskej republike: Vybrané kapitoly z histórie a súčasnosť." Ústav pre vzťahy štátu a cirkví, Bratislava, 2011, počet strán: 279, ISBN 978-80-89096-54-1
- vysokoškolské učebné texty: "Základy sociológie pre právnikov", UPJŠ, Právnická fakulta, Košice, 2003
- spoluautorka vysokoškolskej učebnice: Urbanová, M. a kol.: "Rétorika pro právníky", Plzeň, vyd. a nakl. Aleš Čeněk, 2009, ISBN 978-80-7380-217-2
- autorka vyše 50-tich vedeckých prác a odborných článkov publikovaných na Slovensku i v zahraničí

Členstvo v organizáciách:
členka Společnosti pro církevní právo v Prahe a Slovenskej sociologickej spoločnosti pri Slovenskej akadémii vied v Bratislave

Záľuby:
lyrické básnictvo, maľovanie na hodváb, brušné tance
Bc. Michal Gimerský

Absolvent prvého stupňa Ekonomickej fakulty, Technickej univerzity v Košiciach. Plynule ovláda anglický a nemecký jazyk. Je držiteľom certifikátu "Cambridge English: Advanced (CAE)" a Štátnej jazykovej skúšky z anglického jazyka, má skúsenosti s výučbou detí, mladistvých a dospelých a je špecialista na informačné technológie. V rámci európskych projektov Lifelong Learning Programme Grundtvig sa zapája do vzdelávania dospelých a s tým súvisiacimi podpornými činnosťami. Popri univerzite a jazyku sa venuje profesionálne tanečnému športu a aktívne súťaží v kategórii A.

Ďalšie aktivity: