KURZY RÉTORIKY
"Jazyk je jediný nástroj, ktorý sa stálym používaním ostrí."
W. Irwing

KDE?
administratívna budova firmy KONEX elektro, spol. s r. o., Dopravná 1, 040 13 Košice
mapa

KEDY?

TERMÍNY ĎALŠÍCH KURZOV:

KURZY 2022/2023

6. október 2022 - 15. december 2022

26. január 2023 - 6. apríl 2023

Pred absolvovaním zápisu je nutné prihlásenie sa na kurz
na e-mailovej adrese kurzy.retoriky@gmail.com.


S KÝM?
s JUDr. Margitou Čeplíkovou, CSc.

AKO DLHO?
2 vyuč. hodiny týždenne (90 minút),
z toho 1 vyučovacia hodina venovaná teórii rétoriky
a 1 vyučovacia hodina praktická
celkovo 22 vyučovacích hodín počas 11 týždňov

ZA KOĽKO?
20€ / 1 vyučovacia hodina

15€ / 1 vyučovacia hodina pre študentov vysokých škôl

v prípade špecifických požiadaviek klientov cena dohodou

PREČO?
kurz je teoretickou i praktickou časťou zameraný
na zlepšenie komunikačných schopností a nadobudnutie zručností
vystupovania na verejnosti

PRE KOHO?
kurz je určený všetkým, ktorým je blízka snaha
o zdokonalenie v oblasti komunikácie a rečníctva
(maximálne 6-členné skupiny)

PRIHLÁSENIE NA ADRESE: kurzy.retoriky@gmail.com

KONTAKT: kurzy.retoriky@gmail.com
                  0902 142 047


CIELE KURZU:

Rétorika, ktorá je odôvodnene považovaná za jeden z faktorov kariéry, nadobúda v dnešnom spoločenskom živote veľký význam. Súčasne sa stáva nevyhnutnosťou pre výkon mnohých profesií, v ktorých hovorené slovo plní dôležitú rolu. Cieľom kurzu je poskytnúť jeho uchádzačom základy teórie rétoriky, významu jazyka, reči a komunikácie. V centre pozornosti sú otázky rétoriky, štylistiky, verbálnej a neverbálnej komunikácie a ich výrazových prostriedkov. V rámci praktickej časti kurzu je cieľom prehlbovanie komunikačných a nadobudnutie rétorických zručností aktívnym zapojením do jednotlivých praktických cvičení.


OBSAH KURZU:
 1. Pojem, predmet, metódy rétoriky. Rétorika v zrkadle histórie.
  Racionálna a ceremoniálna rétorika. Význam rétoriky v 21. storočí.
 2. Jazyk, reč, komunikácia. Štylistika, klasifikácia jazykových štýlov.
  Rečnícky štýl. Druhy rečníckych prejavov. Príprava rečníckeho prejavu.
 3. Verbálne výrazové prostriedky. Fonetika. Spisovnosť/nespisovnosť.
 4. Neverbálne výrazové prostriedky I. - Proxemika. Haptika. Posturika. Kinetika.
  Tréma.
 5. Neverbálne výrazové prostriedky II. - Gestikulácia. Mimika. Vizika.
  Argumentácia.
 6. Mimorečové okolnosti v rečníctve. Vodca (vedúci pracovník).
 7. Osobnosť rečníka z hľadiska psychosociálneho. Empatia a rečníctvo.
 8. Rečnícke zlozvyky. Rečnícky takt. Konflikty v komunikácii. Improvizácia..
 9. Právna komunikácia. Forenzná rétorika.
 10. Rečnícke vystúpenia I. - Ceremoniálna rétorika.
 11. Rečnícke vystúpenia II. - Racionálna rétorika.
  Test rétorickej sebareflexie.
Uvedený obsah v prevažnej časti nezahŕňa program praktických hodín kurzu.
Z didaktického, pedagogického i psychologického hľadiska totiž nie je vhodné,
aby klient poznal vopred program praktických hodín kurzu a bol na ne pripravený.


AKO MOŽNO VYUŽIŤ POZNATKY Z KURZU V PRAXI?

... vybrané z dotazníkov o spokojnosti účastníkov kurzu rétoriky

 • pri všetkých druhoch prejavov na verejnosti;
 • v boji s trémou;
 • pri skúškach a prezentáciách;
 • v komunikácii s nadriadenými, ale aj s podriadenými;
 • pri obhajobe bakalárskej práce;
 • pri každodennej komunikácii so zákazníkom;
 • pri prezentácii produktov klientom;
 • pri komunikácii s rodičmi i žiakmi;
 • v skvalitnení rečového prejavu v prednáškovej činnosti;
 • pri výučbe, pri vystúpeniach na konferenciách a pracovných stretnutiach;
 • na pohovoroch pri hľadaní práce;
 • v pôsobení v komunálnej politike;
 • v budúcej lektorskej práci;
 • v odborných prednáškach i v ceremoniálnych prejavoch;
 • na rodinných oslavách;
 • v práci i pri bežných rozhovoroch s inými ľuďmi, kde je potrebné sa vyjadriť a zaujať stanovisko k rôznym témam;
 • v kontrole tempa reči a artikulácie;
 • každá téma sa týkala nielen ľudí, ktorí každodenne využívajú svoje rečnícke schopnosti pred publikom, ale aj bežných ľudí ...

 • Výstupom z kurzu je Osvedčenie o absolvovaní kurzu, ktorý je ukončený samostatnými rečníckymi vystúpeniami z ceremoniálnej i racionálnej rétoriky.