KURZY RÉTORIKY
"Jazyk je jediný nástroj, ktorý sa stálym používaním ostrí."
W. Irwing

KDE?
administratívna budova firmy KONEX elektro, spol. s r. o., Dopravná 1, 040 13 Košice
mapa

KEDY?

TERMÍNY ĎALŠÍCH KURZOV:

KURZY 2024 :

4. apríl 2024 - 13. jún 2024
Zo zdravotných dôvodov sa kurz v tomto cykle konať nebude.
Záujemcovia o tento termín sa môžu už v predstihu prihlásiť
na nasledujúci kurz.
Vďaka za Vaše pochopenie.

3. október 2024 - 12. december 2024

Pred absolvovaním zápisu je nutné prihlásenie sa na kurz
na e-mailovej adrese kurzy.retoriky@gmail.com.


S KÝM?
s JUDr. Margitou Čeplíkovou, CSc.

1983-absolventka Právnickej fakulty UPJŠ v Košiciach, získanie akademického titulu JUDr.
1983-1989 študijný pobyt a interná ašpirantúra na Katedre teórie a dejín štátu a práva, Právnická fakulta, UPJŠ v Košiciach
1989-1993 odborná pracovníčka Historického odboru Východoslovenského múzea v Košiciach
1993- získanie vedeckej hodnosti kandidáta právnych vied v odbore dejiny štátu a práva na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave
1993-2009 odborná asistentka Katedry teórie štátu a práva, Právnická fakulta UPJŠ v Košiciach
Od roku 2009 pôsobí ako podnikateľka v oblasti mimoškolskej vzdelávacej činnosti - lektorka kurzov rétoriky.
Členka Slovenskej sociologickej spoločnosti pri SAV v Bratislave a Společnosti pro církevní právo v Prahe.

Štúdium v zahraničí:
- študijný pobyt na Právnickej fakulte Univerzity Karlovej v Prahe (2001)
- študijné štipendijné pobyty na Fakulte kultúrnych a sociálnych vied Univerzity Bayreuth, Spolková republika Nemecko (2002-2004)

Doterajšia pedagogická činnosť:
- výučba na Právnickej fakulte UPJŠ v Košiciach - garant predmetov Sociológia práva, Rétorika pre právnikov, Štát, cirkvi a právo na Slovensku (História a súčasnosť)

Vybrané publikácie:

Monografie:
1. Štát cirkvi a právo na Slovensku. História a súčasnosť. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Košice, 2005, počet strán: 192, ISBN 80-7097-586-5
2. Konfesné právo v Slovenskej republike: Vybrané kapitoly z histórie a súčasnosť. Ústav pre vzťahy štátu a cirkví, Bratislava, 2011, počet strán: 279, ISBN 978-80-89096-54-1

Vysokoškolské učebné texty:
Základy sociológie pre právnikov. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Právnická fakulta, Košice, 2003, počet strán: 98, ISBN 80-7097-525-3

Spoluautorstvo:
1. vysokoškolská učebnica: Urbanová, M. a kol.: Rétorika pro právníky. Vyd. a nakl. Aleš Čeněk, s. r. o., Plzeň 2009, ISBN 978-80-7380-217-2 (teoretická časť, kap. 5,6)
2. Urbanová, M., Večeřa, M. a kol.: Rétorika nejen pro právníky. Vyd. a nakl. Aleš Čeněk, s. r. o., Plzeň, 2020, ISBN 978-80-7380-809-9 (teoretická časť, kap. 5,6)

Autorka vyše 50 vedeckých prác a odborných článkov publikovaných na Slovensku i v zahraničí.
Básnické zbierky:
Tajomstvá. Košice, 1999/2000, vydané vlastným nákladom, počet strán: 42
Odtajnené tajomstvá. Košice, 2021, vydané vlastným nákladom, počet strán: 140


AKO DLHO?
2 vyuč. hodiny týždenne (90 minút),
z toho 1 vyučovacia hodina venovaná teórii rétoriky
a 1 vyučovacia hodina praktická
celkovo 22 vyučovacích hodín počas 11 týždňov

ZA KOĽKO?
22€ / 1 vyučovacia hodina

17€ / 1 vyučovacia hodina pre študentov vysokých škôl

v prípade špecifických požiadaviek klientov cena dohodou

PREČO?
kurz je teoretickou i praktickou časťou zameraný
na zlepšenie komunikačných schopností a nadobudnutie zručností
vystupovania na verejnosti

PRE KOHO?
kurz je určený všetkým, ktorým je blízka snaha
o zdokonalenie v oblasti komunikácie a rečníctva
(maximálne štvorčlenné skupiny)

PRIHLÁSENIE NA ADRESE: kurzy.retoriky@gmail.com

KONTAKT: kurzy.retoriky@gmail.com
                  0902 142 047


CIELE KURZU:

Rétorika, ktorá je odôvodnene považovaná za jeden z faktorov kariéry, nadobúda v dnešnom spoločenskom živote veľký význam. Súčasne sa stáva nevyhnutnosťou pre výkon mnohých profesií, v ktorých hovorené slovo plní dôležitú rolu. Cieľom kurzu je poskytnúť jeho uchádzačom základy teórie rétoriky, významu jazyka, reči a komunikácie. V centre pozornosti sú otázky rétoriky, štylistiky, verbálnej a neverbálnej komunikácie a ich výrazových prostriedkov. V rámci praktickej časti kurzu je cieľom prehlbovanie komunikačných a nadobudnutie rétorických zručností aktívnym zapojením do jednotlivých praktických cvičení.


OBSAH KURZU:
 1. Pojem, predmet, metódy rétoriky. Rétorika v zrkadle histórie.
  Racionálna a ceremoniálna rétorika. Význam rétoriky v 21. storočí.
 2. Jazyk, reč, komunikácia. Štylistika, klasifikácia jazykových štýlov.
  Rečnícky štýl. Druhy rečníckych prejavov. Príprava rečníckeho prejavu.
 3. Verbálne výrazové prostriedky. Fonetika. Spisovnosť/nespisovnosť.
 4. Neverbálne výrazové prostriedky I. - Proxemika. Haptika. Posturika. Kinetika.
  Tréma.
 5. Neverbálne výrazové prostriedky II. - Gestikulácia. Mimika. Vizika.
  Argumentácia.
 6. Mimorečové okolnosti v rečníctve. Vodca (vedúci pracovník).
 7. Osobnosť rečníka z hľadiska psychosociálneho. Empatia a rečníctvo.
 8. Rečnícke zlozvyky. Rečnícky takt. Konflikty v komunikácii. Improvizácia..
 9. Právna komunikácia. Forenzná rétorika.
 10. Rečnícke vystúpenia I. - Ceremoniálna rétorika.
 11. Rečnícke vystúpenia II. - Racionálna rétorika.
  Test rétorickej sebareflexie.
Uvedený obsah v prevažnej časti nezahŕňa program praktických hodín kurzu.
Z didaktického, pedagogického i psychologického hľadiska totiž nie je vhodné,
aby klient poznal vopred program praktických hodín kurzu a bol na ne pripravený.


AKO MOŽNO VYUŽIŤ POZNATKY Z KURZU V PRAXI?

... vybrané z dotazníkov o spokojnosti účastníkov kurzu rétoriky

 • pri všetkých druhoch prejavov na verejnosti;
 • v boji s trémou;
 • pri skúškach a prezentáciách;
 • v komunikácii s nadriadenými, ale aj s podriadenými;
 • pri obhajobe bakalárskej práce;
 • pri každodennej komunikácii so zákazníkom;
 • pri prezentácii produktov klientom;
 • pri komunikácii s rodičmi i žiakmi;
 • v skvalitnení rečového prejavu v prednáškovej činnosti;
 • pri výučbe, pri vystúpeniach na konferenciách a pracovných stretnutiach;
 • na pohovoroch pri hľadaní práce;
 • v pôsobení v komunálnej politike;
 • v budúcej lektorskej práci;
 • v odborných prednáškach i v ceremoniálnych prejavoch;
 • na rodinných oslavách;
 • v práci i pri bežných rozhovoroch s inými ľuďmi, kde je potrebné sa vyjadriť a zaujať stanovisko k rôznym témam;
 • v kontrole tempa reči a artikulácie;
 • každá téma sa týkala nielen ľudí, ktorí každodenne využívajú svoje rečnícke schopnosti pred publikom, ale aj bežných ľudí ...

 • Výstupom z kurzu je Osvedčenie o absolvovaní kurzu, ktorý je ukončený samostatnými rečníckymi vystúpeniami z ceremoniálnej i racionálnej rétoriky.